INFORMACJE O DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ TRITREG - TŘINEC, S.R.O.

Spółka TRITREG - TŘINEC, s.r.o., z siedzibą Frýdecká 390, Staré Město, 739 61 Třinec, nr identyfikacyjny: 48390372, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Wojewódzki w Ostrawie, nr akt. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej "Rozporządzenie"), informuje wszystkie zainteresowane osoby, których dane dotyczą, o przetwarzanych przez Spółkę danych osobowych.

1. Tożsamość i dane kontaktowe administratora danych oraz jego przedstawiciela, jeśli taki istnieje

(art. 13 ust. 1 lit. a) rozporządzenia)

Administratorem danych osobowych jest TRITREG - TŘINEC, s.r.o., z siedzibą przy Frýdecká 390, Staré Město, 739 61 Třinec, nr ID: 48390372, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Wojewódzki w Ostrawie, nr akt C 6027, tel. 558 343 111, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Osobą kontaktową jest Janusz Hóta, dyrektor zarządzający, tel. 558 343 111, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych, jeśli taki istnieje

(art. 13 ust. 1 pkt.)

Firma nie jest zobowiązana i dobrowolnie nie ustanawia inspektora ochrony danych. Z tego powodu w tym punkcie nie podano dalszych szczegółów.

3) Cele przetwarzania, dla których przeznaczone są dane osobowe oraz podstawa prawna przetwarzania

(art. 13 ust. 1 lit. c) rozporządzenia)

a) Dane osobowe pracowników

Spółka przetwarza dane osobowe pracowników w celu realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy oraz powiązanych obowiązków prawnych wynikających dla Spółki jako pracodawcy z obowiązującego ustawodawstwa Republiki Czeskiej. Podstawą prawną przetwarzania są przepisy art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia1 oraz przepisy art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia2 .

Spółka przetwarza dane osobowe pracowników w następującym zakresie:

imię, nazwisko, nazwisko panieńskie, wszystkie poprzednie nazwiska, data urodzenia, adres zamieszkania i adres kontaktowy (jeżeli różni się od adresu stałego), płeć, numer urodzenia, narodowość, numer dowodu osobistego (paszportu), status osobisty (kawaler, żonaty, wdowa/wdowiec), wykształcenie lub kwalifikacje, emerytura, konto bankowe, dane kontaktowe pracowników, numery telefonów prywatnych i adresy e-mail pracowników, pracownik

osoby pozostające na utrzymaniu oraz osoby pozostające na utrzymaniu tych samych dzieci w ramach tego samego gospodarstwa domowego (w zakresie imienia, nazwiska, numeru urodzenia, adresu zamieszkania, pracodawcy i adresu pracodawcy, wyłącznie w celu przetwarzania deklaracji podatnika o podatku dochodowym od osób fizycznych z działalności zależnej), dane dotyczące lekarza prowadzącego pracowników, którzy nie korzystają z usług lekarza zakładowego Spółki; dane o wszelkich postępowaniach sądowych, egzekucyjnych i upadłościowych, dane o osobach pozostających z pracownikiem we wspólnym gospodarstwie domowym w zakresie imienia, nazwiska, numeru urodzenia, wyłącznie w celu realizacji świadczeń z ubezpieczenia chorobowego; dane o rozmiarze sprzętu roboczego i ochronnego - rozmiar odzieży roboczej, płaszczy i butów roboczych oraz numer wewnętrzny pracownika.

1 Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zobowiązań umownych.

2 Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega administrator danych.

b) Dane osobowe klientów i dostawców - osoby prowadzące działalność gospodarczą

Firma przetwarza również dane osobowe klientów i dostawców - osób prowadzących działalność gospodarczą, w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z zawartych umów handlowych pomiędzy klientami i dostawcami (dostawa i odbiór towarów). Przetwarzanie dotyczy wyłącznie działalności gospodarczej Spółki (w tym oferowania handlu i usług, wysyłania newsletterów i marketingu).

Spółka przetwarza dane osobowe osób prowadzących działalność gospodarczą w następującym zakresie:

imię, nazwisko, nazwa firmy, siedziba, numer ewidencyjny, numer NIP, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, numer rachunku bankowego.

c) Przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy

Spółka przetwarza dane osobowe kandydatów do pracy na podstawie ich zgody, tj. na podstawie tytułu prawnego wynikającego z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.

W szczególności Spółka przetwarza następujące dane osobowe w stosunku do kandydatów do pracy:

dane adresowe i identyfikacyjne służące do jednoznacznej i niebudzącej wątpliwości identyfikacji osoby, której dane dotyczą (np. imię, nazwisko, tytuł naukowy, ewentualnie numer urodzenia, data urodzenia, adres stały) oraz dane umożliwiające kontakt z osobą, której dane dotyczą (dane kontaktowe - np. adres kontaktowy, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail i inne podobne informacje).

(d) Dane osobowe z nagrań telewizji przemysłowej

Spółka stosuje przemysłowy system CCTV do monitorowania budynków i terenów należących do Spółki. Zachowuje ona materiał z kamery przez okres 24 godzin. System CCTV rejestruje tylko obraz, a nie dźwięk. Spółka prowadzi również system telewizji przemysłowej na terenie hal produkcyjnych, ale tylko w celu kontroli procedur technologicznych oraz identyfikacji wad procesu produkcyjnego i ich usuwania (w przypadku produkcji "odrzutów").

System telewizji przemysłowej nie jest zainstalowany w szatniach i toaletach oraz nie posiada parametrów umożliwiających nadmierne naruszenie prywatności, takich jak wysoka rozdzielczość czy przetwarzanie niektórych cech biometrycznych. Wszystkie obszary monitorowane przez Spółkę są odpowiednio oznaczone, a osoby wchodzące na nie są informowane o monitoringu. Tytułem prawnym dla tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia3.

3 przetwarzanie na podstawie uzasadnionego interesu Spółki.

e) Google Analytics

Spółka korzysta z Google Analytics w celu monitorowania ruchu na stronie internetowej, co pozwala na lepszą optymalizację strony internetowej (np.: ile osób odwiedziło stronę internetową Spółki, ile stron obejrzało, z jakiej lokalizacji (miasto, miejscowość) odwiedza stronę). Spółka wykorzystuje te dane wyłącznie na własny użytek i nie udostępnia ich innym podmiotom.

f) Ciasteczka

Spółka, w celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkownikom odwiedzającym stronę internetową Spółki, wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies mogą być również wykorzystywane przez reklamodawców na stronie internetowej oraz innych partnerów Spółki. Pliki cookies to informacje tekstowe wysyłane przez serwer i przechowywane na urządzeniu, z którego korzysta użytkownik w celu uzyskania dostępu do strony internetowej.

Na serwerze Spółki stosowane są dwa rodzaje plików cookies. Pierwsze z nich to tzw. sesyjne pliki cookies, które są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty użytkownika na stronie. Ten rodzaj plików cookie pomaga Spółce zapamiętać dane o użytkowniku. Są one również częściowo wykorzystywane w celach statystycznych, aby Spółka mogła dowiedzieć się, ile osób odwiedziło jej stronę internetową i odpowiednio poprawić jej zawartość.

Drugi rodzaj plików cookies to tzw. trwałe pliki cookies, które pozostają na komputerze lub telefonie komórkowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich usunięcia z przeglądarki. Trwałe pliki cookies ułatwiają udostępnianie informacji za pomocą wtyczek sieci społecznościowych (np. Facebook.permanent popup_counter), pomagają Spółce mierzyć skuteczność przekazów reklamowych oraz ograniczać wyświetlanie reklam.

Pliki cookies nie są szkodliwe, nie zawierają wirusów i dlatego Spółka zaleca nie blokowanie tych plików. Użytkownicy mogą oczywiście zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej, aby nie zapisywać plików cookie, lub mogą usunąć już zapisane pliki cookie.

4. Uzasadnione interesy administratora danych

(art. 13 ust. 1 lit. d) rozporządzenia)

System kamer

Przetwarzanie danych osobowych przez administratora z systemu telewizji przemysłowej odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Spółki. Spółka ma interes w (i) ochronie życia, zdrowia i bezpieczeństwa ludzi poruszających się na terenie Spółki, (ii) ochronie jej mienia, (iii) poprawie jakości procesów produkcyjnych, technologicznych i innowacyjnych oraz zagwarantowaniu zdolności konkurencyjnej na rynku. Spółka (i) przeprowadziła tzw. test bilansujący, (ii) wdrożyła i podjęła wszelkie środki w celu złagodzenia lub całkowitego wyeliminowania wpływu tych prawnie uzasadnionych interesów Spółki na podstawowe prawa i wolności poszczególnych osób, których dane dotyczą.

Marketing

Przetwarzanie danych osobowych osób samozatrudnionych dotyczy wyłącznie działalności gospodarczej Spółki (w tym oferowania handlu i usług, wysyłania newsletterów i marketingu); Spółka przetwarza wyłącznie niezbędne dane osobowe i w żadnym przypadku nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych. Spółka nie korzysta ze środków technicznych lub innych środków i technologii, które nadmiernie ingerowałyby w prywatność osób, których dane dotyczą. Spółka (i) przeprowadziła tzw. test bilansujący, (ii) wdrożyła i podjęła wszelkie środki w celu złagodzenia lub całkowitego wyeliminowania wpływu tych uzasadnionych interesów Spółki na podstawowe prawa i wolności poszczególnych osób, których dane dotyczą.

5. Potencjalny odbiorca lub kategorie odbiorców danych osobowych

(art. 13 ust. 1 lit. e) rozporządzenia)

Zgodnie z art. 4 pkt 9 Rozporządzenia odbiorcą jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny podmiot, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest on stroną trzecią, czy nie ("Odbiorca").

Spółka przekazuje niezbędne dane osobowe w zakresie przewidzianym przez ustawodawstwo Republiki Czeskiej zakładom ubezpieczeń zdrowotnych, Czeskiemu Urzędowi Ubezpieczeń Społecznych, organom podatkowym, archiwom państwowym, zakładom ubezpieczeń w przypadku roszczeń ubezpieczeniowych, audytorom i przedstawicielom prawnym Spółki. Na żądanie Spółka przekazuje niezbędne dane osobowe organom ścigania (Policja Republiki Czeskiej, Prokuratura Krajowa, Służba Probacji i Mediacji), sądom i komornikom. W takich przypadkach Spółka przekazuje dane na żądanie i w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego Spółki wynikającego z przepisów prawa.

Ze względu na ograniczenia pojemnościowe archiwum zakładowego możliwe jest, że Spółka przekaże dane osobowe pracowników (w szczególności akta płacowe i emerytalne) do uprawnionej komercyjnej archiwizacji na okres wymagany przepisami prawa dla archiwizacji dokumentów.

6. Wszelkie zamiary administratora dotyczące przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

(art. 13 ust. 1 lit. f) rozporządzenia)

Spółka nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Z tego powodu w tym punkcie nie podano dalszych szczegółów.

W celu zapewnienia rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych, Spółka przekazuje poniższe informacje:

1) Okres, przez który dane osobowe są przechowywane

(art. 13 ust. 2 lit. a) rozporządzenia)

Spółka przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do ich przetwarzania, ale co najmniej przez okres wymagany przepisami prawa. Po zakończeniu celu przetwarzania dane osobowe, w zależności od ich charakteru, są przechowywane w szafie aktowej Spółki lub w komercyjnej szafie aktowej. Po upływie tego okresu Spółka składa "Wniosek o usunięcie dokumentów" skierowany do Archiwum Wojewódzkiego w Opawie, oddziału Państwowego Archiwum Powiatowego Frydek-Mistek. Następnie, po wydaniu przez Archiwum Wojewódzkie w Opawie, oddział Powiatowego Archiwum Państwowego Frydek-Mistek "Protokołu z postępowania przy niszczeniu akt", Spółka przeprowadzi fizyczne niszczenie akt.

Dokumentacja z zakresu prawa pracy przechowywana jest przez administratora w zakładowej składnicy akt A przez okres przewidziany przepisami prawa. Dokumentację księgową i podatkową dotyczącą dokumentów zatrudnienia Spółka przechowuje w zakładowej składnicy akt A przez okres przewidziany przepisami prawa. Po upływie tego okresu Spółka składa "Wniosek o usunięcie dokumentów" skierowany do Archiwum Wojewódzkiego w Opawie, oddziału Państwowego Archiwum Powiatowego Frydek-Mistek. Następnie, po wydaniu przez Archiwum Wojewódzkie w Opawie, oddział Powiatowego Archiwum Państwowego Frydek-Mistek "Protokołu z postępowania przy niszczeniu akt", Spółka przeprowadzi fizyczne niszczenie akt.

Dokumentacja handlowa z klientami i dostawcami jest przechowywana przez okres trwania stosunku umownego, przedłużony o okres gwarancji jakości towarów oraz przez okres wynikający z przepisów prawa. Następnie dane osobowe są niszczone przez Spółkę zgodnie z procedurą opisaną powyżej.

Dane osobowe kandydatów do pracy są przechowywane przez 5 lat od ich przekazania, po czym Spółka fizycznie je niszczy.

2. Instrukcje dla osób, których dane dotyczą, dotyczące ich praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych

(art. 13 ust. 2 lit. b) rozporządzenia)

Spółka niniejszym informuje wszystkie osoby, których dane mogą dotyczyć, w szczególności o prawie do (i) żądania od Spółki dostępu do przetwarzanych danych osobowych, (ii) sprostowania lub usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, (iii) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz (iv) przenoszenia danych. Uprawnienia te można wpisać u osoby uprawnionej, tj. inż. Gražyna Kantorová, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Informacja o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego

(art. 13 ust. 2 lit. d) rozporządzenia)

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść skargę do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółkę. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać naprawienia sytuacji niezgodnej z prawem, w szczególności poprzez zawieszenie lub wstrzymanie przetwarzania danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia lub usunięcia. Ma prawo zwrócić się do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku ww. podejrzenia lub odmowy naprawienia sytuacji naruszającej prawo.

Skarga może być wniesiona do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mieszczącego się pod adresem Pplk. Sochor 27, 170 00 Praga 7, strona internetowa: www.uoou.cz, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4) czy podanie danych jest wymogiem prawnym lub umownym lub wymogiem zawartym w umowie oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do podania danych osobowych i jakie są możliwe konsekwencje niepodania tych danych.

(art. 13 ust. 2 lit. e) rozporządzenia)

Bez podania danych osobowych pracownika nie jest możliwe ważne zawarcie umowy o pracę, przetwarzanie wynagrodzeń, wypłacanie wynagrodzeń oraz odprowadzanie ustawowych składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, w tym odprowadzanie podatków. Udostępnienie takich danych ma zatem zarówno podstawę umowną, jak i prawną.

5. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

(art. 13 ust. 2 lit. f) rozporządzenia)

Spółka nie prowadzi zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, nie zbiera i nie przetwarza w tym celu danych osobowych. Z tego powodu w tej części nie przedstawiono dalszych szczegółów.

W Tryńczy, 23 maja 2018 r.

 

Dla TRITREG - TŘINEC, s.r.o.

Janusz Hóta Dyrektor Zarządzający

 

Dokument do pobrania.