Informace o zpracovávaných osobních údajích společností TRITREG - TŘINEC,s.r.o.

Společnost TRITREG - TŘINEC, s.r.o., se sídlem Frýdecká 390, Staré Město, 739 61 Třinec,

IČ: 48390372, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 6027 (dále jen „Společnost“) tímto v souladu s článkem 13 a násl. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), informuje všechny subjekty údajů, kterých se to týká o zpracovávaných osobních údajích Společností.

1. Totožnost a kontaktní údaje správce a jeho případného zástupce (Článek 13 odst. 1, písm.a) Nařízení)

Správcem osobních údajů je společnost TRITREG - TŘINEC, s.r.o., se sídlem Frýdecká 390, Staré Město, 739 61 Třinec, IČ: 48390372, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 6027, tel. č. 558 343 111, email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Kontaktní osobou je Janusz Hóta, jednatel, tel. č. 558 343 111, email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. 

2. Případné kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů (Článek 13, odst. 1., písm. b) Nařízení)

Společnost nemá povinnost a dobrovolně nezřizuje pověřence pro ochranu osobních údajů. Z tohoto důvodu nejsou v tomto bodě uvedeny bližší podrobnosti.

3. Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny a právní základ zpracování (Článek 13, odst. 1., písm. c) Nařízení)

a) Osobní údaje zaměstnanců

 Společnost zpracovává osobní údaje zaměstnanců za účelem plnění práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů a s tím spojených právních povinností vyplývající Společnosti jako zaměstnavateli zplatných právních předpisů ČR. Právním titulem pro

zpracování je ustanovení Článku 6 odst. 1, písm. b) Nařízení1 a ustanovení Článku 6 odst. 1, písm. c) Nařízení2 .

Společnost zpracovává osobní údaje zaměstnanců v tomto rozsahu:

jméno, příjmení, rodné příjmení, všechna dřívější příjmení, datum narození, bydliště a kontaktní adresa (liší-li se od adresy trvalého pobytu), pohlaví, rodné číslo, státní příslušnost, číslo občanského průkazu (pasu), údaj o osobním stavu(svobodná/ý, vdaná /ženatý, vdova / vdovec), údaj o dosaženém vzdělání nebo kvalifikaci, údaj o přiznaném důchodu,bankovní účet, kontaktní údaje zaměstnanců soukromá telefonní čísla a emailové adresy zaměstnanců, údaj o vyživovaných osobách a o osobách, které v rámci téže společné domácnosti vyživují tytéž děti (v rozsahu jméno, příjmení,rodné číslo, adresa bydliště, zaměstnavatel a adresa zaměstnavatele a to pouze za účelem zpracování prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti), údaje o ošetřujícím lékaři zaměstnanců, kteří nevyužívají služeb závodního lékaře Společnosti; údaje o případném soudním, exekučním a insolvenčním řízení, údaje o osobáchžijících se zaměstnancem ve společné domácnosti v rozsahu jméno, příjmení, rodné číslo, a to pouze za účelem zpracování dávek nemocenského pojištění; údaje o velikosti pracovních a ochranných pomůcek – velikost pracovního oblečení, plášťů a pracovních bot a interní číslo zaměstnance; případně další údaje vedoucí k identifikaci zaměstnance dle oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění. 

1 Zpracování je nezbytné pro plnění povinností vyplývajících ze smlouvy.

2 Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.

b) Osobní údaje zákazníků a dodavatelů – OSVČ

Společnost dále zpracovává osobní údaje zákazníků a dodavatelů – OSVČ, a to za účelem plnění práv a povinností vyplývajících z uzavřených obchodních smluv mezi zákazníky a dodavateli (dodání a odběr zboží). Zpracování se týká výhradě obchodní činnosti Společnosti (včetně nabízení obchodu a služeb, zasílání newsletteru a marketingu).

Společnost zpracovává osobní údaje OSVČ v tomto rozsahu:

jméno, příjmení, název firmy, sídlo, IČ, DIČ, kontaktní telefon, emailová adresa, číslo bankovního účtu.

c) Zpracování osobních údajů uchazečů o práci

Společnost zpracovává osobní údaje uchazečů o práci na základě jejich souhlasu, tedy na základě právního titulu podle článku 6 odst. 1, písm. a) Nařízení; a dále pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, tedy na základě právního titulu podle článku 6 odst. 1, písm. c) Nařízení.

Společnost zpracovává ve vztahu k uchazečům o práci zpracovává zejména tyto osobní údaje:

adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace); případně další údaje vedoucí k identifikaci uchazeče o práci dle oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů.

d) Osobní údaje z kamerových záznamů

Společnost provozuje průmyslový kamerový systém, kterým monitoruje budovy a pozemky ve vlastnictví Společnosti.Záznamy z kamer uchovává po dobu 24 hodin. Kamerový systém

zaznamenává pouze obraz, nikoli zvuk. Společnost provozuje kamerový systém také v areálu výrobních hal, ale pouze za účelem kontroly technologických postupů a identifikace vad při výrobním procesu a jejich nápravy (v případěvýroby tzv. „zmetku“).

Kamerový systém není instalován v šatnách a na toaletách a zároveň nemá takové parametry, které umožňují nadměrnézásahy do soukromí, např. vysoké rozlišovací schopnosti nebo

zpracování některých biometrických charakteristik. Všechny prostory, které jsou Společností monitorovány jsou řádně označeny a osoby do nich vstupující jsou o monitorování informovány. Právní titul pro toto zpracování je Článek 6odst. 1, písm. f) Nařízení3.

3 zpracování na základě oprávněného zájmu Společnosti.

e) Google Analytics

Společnost za účelem sledování návštěvnosti webových stránek, používá Google Analytics, díky kterému pak může svůj web lépe optimalizovat (např.: kolik návštěvníků navštívilo web Společnosti, kolik si zobrazili stránek, z jakéhomísta (město, obec) stránky navštěvují).

Společnost tyto údaje používá pouze pro vlastní potřebu a nesdílí je s dalšími subjekty. 

f) Cookies

Společnost, pro poskytování maximálního pohodlí uživatelů navštěvujících webové stránky Společnosti, používásoubory cookies. Soubory cookies mohou být využívány i subjekty

vkládajícími reklamu na webovou stránku a jinými partnery Společnosti. Cookies jsou textové informace zasílanéserverem a ukládané na zařízení, které uživatel používá k přístupu na

webovou stránku.

Server Společnosti využívá dva typy cookies. První jsou tzv. session cookies, které jsou po ukončení návštěvyuživatele webových stránek automaticky smazány. Tento druh souborů

cookies pomáhá Společnosti zapamatovat si data o uživateli. Částečně jsou také využívány ke statistickým účelům, aby Společnost mohla zjistit, kolik lidí navštívilo její webovou stránku a podle toho např. vylepšit obsah webových stránek.

Druhý typ souboru cookies jsou tzv. persistent cookies, které zůstávají na počítači či v mobilu uživatele po dobu specifikovanou v parametrech cookies, nebo dokud nejsou z prohlížeče vymazány. Persistent cookies usnadňují sdíleníinformací pomocí pluginů sociálních sítí (např.

Facebook.permanent popup_counter), pomáhají Společnosti měřit efektivitu reklamních sdělení a limitovatzobrazování reklamy.

Soubory cookies nejsou nijak škodlivé, neobsahují viry, a proto Společnost doporučuje tyto soubory neblokovat.Uživatelé samozřejmě mohou nastavení svého webového prohlížeče změnit tak, aby se žádné soubory cookies neukládaly, resp. je možno již uložené cookies smazat. 

4. Oprávněné zájmy správce

(Článek 13 odst. 1, písm. d) Nařízení)

Kamerový systém

Zpracování osobních údajů správcem z kamerového systému je prováděno na základě

oprávněného zájmu Společnosti. Společnost má zájem na (i) ochraně života, zdraví a bezpečí lidských osobpohybujících se v areálu Společnosti, (ii) na ochraně svého majetku, (iii)

zkvalitňování výrobních, technologických a inovativních výrobních procesů a zaručení konkurence schopnosti na trhu. Společnost (i) provedla tzv. balanční test, (ii) provedla a přijala všechna opatření, kterými zmírnila, popř. zcela vyloučila dopad těchto oprávněných zájmů Společnosti na základní práva a svobody jednotlivých subjektů údajů.

Marketing

Zpracování osobních údajů OSVČ se týká výhradně obchodní činnosti Společnosti (včetně nabízení obchodu a služeb, zasílání newsletteru a marketingu); Společnost zpracovává pouze nezbytné osobní údaje a v žádném případěnezpracovává zvláštní kategorie osobních údajů.

Společnost nevyužívá technické, ani jiné prostředky a technologie, kterými by docházelo

k nadměrnému zásahu do soukromí subjektů údajů. Společnost (i) provedla tzv. balanční test,

(ii) provedla a přijala všechna opatření, kterými zmírnila, popř. zcela vyloučila dopad těchto oprávněných zájmůSpolečnosti na základní práva a svobody jednotlivých subjektů údajů.

5. Případný příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů (Článek 13 odst. 1, písm.e) Nařízení)

Podle Článku 4 odst. 9 Nařízení se za příjemce považuje fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli („Příjemce“).

Společnost poskytuje nezbytné osobní údaje v rozsahu stanoveném právními předpisy ČR

zdravotním pojišťován, České správě sociálního zabezpečení, správci daně, státním archivům, pojišťovnám v případěpojistného plnění, auditorům a právním zástupcům Společnosti.

V případě vyžádání, poskytuje Společnost nezbytné osobní údaje orgánům činným v trestním řízení (Policie ČR, Státní zastupitelství, Probační a mediační služba), soudům a exekutorům. V takovýchto případech poskytuje Společnost údaje na žádost a v rozsahu nezbytném pro splnění právní povinnosti vyplývající Společnosti z právních předpisů.

Z kapacitních důvodů archivu Společnosti je možné, že Společnost předá osobní údaje zaměstnanců (zejménamzdovou agendu a evidenční listy důchodového pojištění)

autorizované komerční spisovně k archivaci po dobu, která je vyžadována právní předpisy pro archivaci dokumentů. 

6. Případný úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci (Článek 13 odst. 1, písm. f) Nařízení)

Společnost nepředává osobní údaje do třetích zemí, ani mezinárodním organizacím. Z tohoto důvodu nejsou v tomto bodě uvedeny další podrobnosti.

 

V zájmu zajištění spravedlivého a transparentního zpracování osobních údajů uvádí Společnost níže uvedené informace:

1. Doba, po kterou jsou osobní údaje uloženy (Článek 13 odst. 2, písm.a) Nařízení)

 Společnost ukládá osobní údaje na dobu nezbytně nutnou pro jejich zpracování, avšak alespoň po dobu stanovenou právními předpisy. Po ukončení účelu zpracování, jsou osobní údaje, podle jejich povahy, uloženy ve spisovněSpolečnosti nebo u komerční spisovny. Po uplynutí této doby Společnost podává „Návrh na vyřazení písemností“adresovaný Zemskému archivu v Opavě, pobočka Státní okresní archív Frýdek-Místek. Následně po vydání „Protokolu o skartačním řízení“ Zemským archívem v Opavě, pobočka Státní okresní archív Frýdek-

Místek, Společnost provede fyzickou skartaci.

 Pracovněprávní dokumentace je správcem uchovávána ve spisovně A Společnosti po dobu stanovenou právními předpisy.Účetní a daňová dokumentace u pracovněprávních dokumentů

je Společností uchovávána ve spisovně A Společnosti po dobu stanovenou právními předpisy. Po uplynutí této dobySpolečnost podává „Návrh na vyřazení písemností“ adresovaný

Zemskému archivu v Opavě, pobočka Státní okresní archív Frýdek-Místek. Následně po vydání „Protokolu o skartačním řízení“ Zemským archívem v Opavě, pobočka Státní okresní archív Frýdek-Místek, Společnost provedefyzickou skartaci.

Obchodní dokumentace se zákazníky a dodavateli je uchovávána po dobu trvání smluvního vztahu, prodlouženého o dobu poskytnuté záruky za jakost zboží a dále po dobu vyplývající z právních předpisů. Následně jsou osobní údaje Společností skartovány podle postupu uvedeného výše.

 Osobní údaje uchazečů o práci jsou uchovávány po dobu 5 let od jejich poskytnutí, případně ode dne přijetí oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů; následně provede Společnost jejich fyzickou skartaci.

2. Poučení pro subjekty údajů na jejich práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů (Článek 13, odst. 2, písm.b) Nařízení) 

Společnost tímto informuje všechny subjekty údajů, kterých se může týkat, zejména o právu

  • požadovat u Společnosti přístup ke zpracovávaným osobním údajům, (ii) opravy údajů nebo výmazu, popř. omezení zpracování, (iii) vznést námitku proti zpracování a (iv) na přenositelnost údajů. Tato práva je možno vnéstu oprávněné osoby, Ing. Gražyna

Kantorová, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

3. Poučení o právu podat stížnost u dozorového orgánu (Článek 13, odst. 2, písm.d) Nařízení)

Kterýkoli subjekt údajů je oprávněn kdykoli podat stížnost u dozorového orgánu v souvislosti se zpracováním osobních údajů Společností. Kterýkoli subjekt údajů má právo požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy,zejména formou pozastavení nebo

zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním. Má právo kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů v případě výše uvedeného podezření nebo odmítnutí zajistit nápravu situace, která je vrozporu s právními předpisy.

Stížnost je možno podat u dozorového orgánu, tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27,170 00 Praha 7, web: www.uoou.cz, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4. Skutečnost, zda poskytnutí údajů je zákonným nebo smluvním požadavkem nebo požadavkem, který je nutno uvést do smlouvy, a zda má subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout a ohledně možných důsledkůneposkytnutí těchto údajů.

(Článek 13, odst. 2, písm. e) Nařízení)

Bez poskytnutí osobních údajů zaměstnance nelze platně uzavřít pracovní smlouvu,

zpracovávat mzdy, vyplácet mzdy a odvádět zákonné odvody na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, včetně odvodů daní. Poskytnutí těchto údajů má tedy jak smluvní, tak zákonný podklad.

5. Automatizované rozhodování, včetně profilování (Článek 13, odst. 2, písm.f) Nařízení)

Společnost neprovádí automatizované rozhodování, ani profilování, ani za tímto účelem osobní údaje neshromažďuje a nezpracovává. Z tohoto důvodu nejsou v tomto bodě uvedeny další podrobnosti.

 

V Třinci, dne 1.12.2023

Za TRITREG - TŘINEC, s.r.o.

 

Janusz Hóta

jednatel